ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DELIVERY

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κάτωθι: 

Για κάθε διανομέα που κάνει χρήση οχήματος (μηχανάκι ή Ι.Χ.)

1) Αριθμό κυκλοφορίας
2) Ιδιοκτησία ή κατοχή του οχήματος (εάν ανοίκει στην επιχείρηση ή στο διανομέα)
3) Ημερομηνία έναρξης χρήσης οχήματος από την επιχείρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

α) Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου συντήρησης οχήματος
β) Σε περίπτωση που το όχημα είναι ιδιοκτησίας ή κατοχής εργαζομένου είναι υποχρεωτική η καταβολή σε αυτόν επιπλέον τουλάχιστον 15% επι της ακαθάριστης αμοιβής στην ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημείωση: Το παραπάνω ποσοστό δεν υπόκειται σε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές

Τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας θα υπολογίζονται και θα αποστέλλονται από την MANDYNAMIC

* Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε την κάθε αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας

Με εκτίμηση, MANDYNAMIC