ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την MANDYNAMIC MIKEΠA YΠHPEΣIEΣ ΔIAΘEΣHΣ ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY (εφεξής “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”), όπως απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία:

MANDYNAMIC MIKEΠA YΠHPEΣIEΣ ΔIAΘEΣHΣ ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY, 25 MAPTIOY 7, 58200 EΔEΣΣA

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα ελέγχονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από κοινού με συνδεδεμένες ή νόμιμα συνεργαζόμενες  εταιρείες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται σε υποψηφίους εργασίας και τους αποδέκτες των υπηρεσιών ανεύρεσης εργασίας. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου δεν εφαρμόζεται στο προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά μας γραφεία και όχι σε εγκαταστάσεις πελάτη.

Στα πλαίσια προσφοράς των υπηρεσιών μας αλλά και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών όπως διαγωνισμοί, μελέτες, και εμπορικές πρωτοβουλίες, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολύνουμε τη σχέση μας με τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας και για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μέσω αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) θέλουμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων που συλλέγονται από ή για εσένα. Η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για πόσο καιρό τις αποθηκεύουμε, με ποιους τις μοιραζόμαστε, σε ποιους τις  διαβιβάζουμε και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. 

Οι πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. μέσω των Ιστότοπών μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εκδηλώσεις μας, μέσω τηλεφώνου και φαξ, αιτήσεων εργασίας, σε σχέση με την διαπροσωπικές προσλήψεις, διαγωνισμούς ή σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μας με υποψηφίους ή εργοδότες. Μπορούμε να συλλέξουμε τμήμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τη φύση της σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

Επιπλέον, εάν είστε εργοδότης ή υποψήφιος για εργασία, και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργείτε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο βαθμό που επιτρέπεται από την Ελληνική νομοθεσία):

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με άλλα άτομα, όπως πληροφορίες σχετικά με επαφές σας για επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

Όλες οι επεξεργασίες θα διεξάγονται βάσει επαρκών νομικών βάσεων οι οποίοι ενδέχεται να εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

Εκτός από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται παραπάνω, αν είστε εργοδότης ή υποψήφιος για θέση εργασίας και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργήσετε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, ή ζητήσετε την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου για τους ακόλουθους σκοπούς:

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής ή πριν από αυτήν.

Έννομο συμφέρον

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ορισμένους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένα από τα ακόλουθα:

Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας με μεγάλη προσοχή και θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή και, αν το επιθυμείτε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας». Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητά μας να παρέχουμε υπηρεσίες προς όφελός σας.

Πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα, για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συμμορφώνεται με υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο.

¨Έχουμε θέσει όλες τις απαραίτητες οργανωτικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες  που συλλέγουμε

Αποθηκεύουμε στα συστήματά μας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τα οποία τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Καθορίζουμε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη:

Ειδικά ως προς την εγγραφή σε λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία με σας ή με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας».

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με προμηθευτές που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας. (ii) εάν είστε υποψήφιος για εργασία, με πελάτες που μπορεί να έχουν διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους υποψηφίους για εργασία και (iii) με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως συμβούλους απασχόλησης και υπεργολάβους, για την εύρεση εργασίας.

Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (i) εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία. (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

Μεταφορές Δεδομένων

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες (Ελλάδα). 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα:

Κάθε φορά που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, όπως στο άρθρο 7 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσθηκών) μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου και στις νόμιμες ενημερώσεις. Για σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στους Ιστότοπούς μας, αναφέροντας στην κορυφή κάθε ειδοποίησης την πιο πρόσφατη ενημέρωση.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:


MANDYNAMIC MIKEΠA YΠHPEΣIEΣ ΔIAΘEΣHΣ ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY, 25 MAPTIOY 7, 58200 EΔEΣΣA

Τηλ.:2381101171

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:  [email protected]

x

αναφορά προβλήματος

η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα είναι σημαντική για εμάς! αποστολή ανώνυμων στοιχείων χρήστη (?)
συμφωνώ με του όρους χρήσης

Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook